Wygrane sprawy

Roszczenie Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o zapłatę kwoty 78 994,94,00 zł          z odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 4 605,78 oddalone w całości

Przeciwko Klientowi  Kancelarii wydany został w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty na kwotę  78 994,94 złotych. Powodem w sprawie była Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, która nabył wierzytelność od jednego z banków. Kancelaria szczegółowo przeanalizowała dokumentację bankową i egzekucji komorniczych skutecznie umorzyła postępowanie a następnie złożyła w imieniu Klienta sprzeciw od nakazu zapłaty.  W toku prowadzonego postępowania dowodowego wykazała, że zobowiązanie Klienta uległo przedawnieniu na długo przed wytoczeniem przeciwko niemu powództwa. Na skutek tego powództwo zostało wobec niego oddalone w całości.

 

Roszczenie AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę kwoty 22 495,92 zł z odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 2417 zł oddalone w całości

Przeciwko naszej Klientce został wydany nakaz zapłaty na kwotę 22 495,92 zł wraz z odsetkami , oraz kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 2.417 zł. Powodem był AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył wierzytelności od GETING Bank S.A. Wierzytelność ta wynikała z kredytu udzielonego przez Bank w 2007 roku naszej Klientce. Kancelaria wniosła w imieniu Klientki w roku 2016 sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelarii nakaz zapłaty został uchylony a powództwo w sprawie oddalone.

Roszczenie Plejada Wierzytelności 1 Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny o zapłatę kwoty 29 530,27 zł z odsetkami oraz kosztami procesu w kwocie 2417 zł oddalone w całości

 

Przeciwko naszemu Klientowi wydany został przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny  w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty na kwotę 29 530,27 złotych. Powodem w sprawie była Plejada Wierzytelności 1 Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny, który nabył wierzytelność od jednego z banków. Kancelaria złożyła w imieniu Klienta wniosek o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W toku prowadzonego postępowania sądowego wykazała, że zobowiązanie Klienta z tytułu udzielonego poręczenia uległo przedawnieniu na długo przed wytoczeniem przeciwko niemu powództwa. Na skutek tego powództwo zostało wobec niego oddalone w całości.

 

 

Roszczenie Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny o zapłatę kwoty 12 343  zł z odsetkami

Przeciwko naszej  Klientce wydany został nakaz zapłaty opiewający na kwotę 12 343  zł. Powodem w sprawie był Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, który nabył wierzytelność do Getin Bank S.A. Wierzytelność ta wynikała z kredytu udzielonego przez bank zmarłemu spadkodawcy naszej Klientki (która była jej spadkobiercą). Kancelaria wniosła w imieniu Klientki zarzuty od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelarii nakaz zapłaty został uchylony a powództwo oddalone.